ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100

คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขายบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์

 

ที่อยู่อาศัยเป็นที่สำคัญสำหรับคนเรา ปัจจุบันจึงมีการนำเสนอขายบ้านจัดสรร ทั้ง บ้านเดียว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ กันเป็นจำนวนมาก และย่อมมีปัญหากันตามมาเป็นจำนวนมากเช่นกัน 

 

 

 

ความหมายของเงิน 

 

1 เงินจอง คือ เงินที่จ่ายให้ ก่อนวันทำสัญญา เพื่อเป็นประกันว่าผู้จะซื้อจะมาทำสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้จะขาย 

 

2 เงินมัดจำ คือ เงินที่จ่ายให้ ในวันทำสัญญา เพื่อเป็นประกันว่าผู้จะซื้อจะปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขาย 

 

3 เงินดาวน์ คือ เงินที่จ่ายให้เป็นงวดๆ หลังวันทำสัญญา เพื่อเป็นการชำระหนี้บางส่วนก่อนถึงกำหนดวันซื้อขาย 

 

เงินจอง เงินมัดจำ เป็นเงินที่มอบให้แก่กันไว้ อันมีลักษณะเป็นมัดจำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377 เว้นแต่สัญญาจะเขียนกำหนดไว้ว่าเป็นการวางเงินไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งหากผู้จะซื้อผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่  ขอเรียนว่าผู้จะขายย่อมมีสิทธิริบเงินเหล่านี้ได้ในฐานะที่เป็นมัดจำได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 378 

 

เงินดาวน์ ไม่ใช่มัดจำ เพราะมิใช่ทรัพย์สินที่คู่สัญญาได้ให้ต่อกันไว้ในวันทำสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377 แต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาทรัพย์สินเท่านั้น ดังนั้น หากผู้จะซื้อผิดสัญญา ผู้จะขายย่อมไม่มีสิทธิริบเงินดาวน์ส่วนนี้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3301/2547 เว้นแต่ในกรณีสัญญาจะซื้อจะขายมีข้อสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น เช่น ระบุในสัญญาทำนองว่า "...หากผู้จะซื้อผิดสัญญา ให้ผู้จะขายมีสิทธิริบเงินดาวน์..." กรณีดังกล่าว ย่อมทำให้เงินในส่วนนี้กลายเป็น "เบี้ยปรับ" ที่ผู้จะขายมีสิทธิริบได้หากผู้จะซื้อผิดสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 แต่หากสูงเกินส่วนก็สามารถปรับลดได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 

 

  

 

ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฏีกา ที่น่าสนใจ 

 

ประเด็นที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว ผู้ซื้อผ่อนดาวน์ไม่ไหว หรือขอสินเชื่อธนาคารไม่ผ่าน ผู้ขายริบได้เฉพาะเงินมัดจำ จะริบเงินดาวน์ด้วยไม่ได้ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1336/2545 

 

จำเลยสร้างตึกแถวที่จะขายให้โจทก์เสร็จพร้อมที่จะโอนตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2539 โจทก์ย่อมมีหน้าที่รับโอนและชำระราคาส่วนที่เหลืออีก 2,000,000 บาท แก่จำเลย แต่โจทก์ไม่ชำระแม้ในช่วงเวลานั้นต่างมิได้ถือเอาเงื่อนไขในการชำระหนี้เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากจำเลยกำลังบอกขายตึกแถวพร้อมที่ดินให้แก่ผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของโจทก์ แต่ไม่เป็นการแน่นอนว่าจะสำเร็จได้ โจทก์ย่อมมีเวลาเพียงพอในการเตรียมเงินชำระให้แก่จำเลยการที่จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ชำระเงินที่ค้างชำระแก่จำเลยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ อันเป็นเวลาหลังจากที่จำเลยปลูกสร้างตึกแถวแล้วเสร็จเกือบ 1 ปี จึงเป็นการบอกกล่าวให้เวลาอันสมควรแล้ว เมื่อหนังสือดังกล่าวมีข้อความแสดงเจตนาเลิกสัญญา และโจทก์ไม่ชำระเงินภายในเวลากำหนดสัญญาจะซื้อจะขายย่อมเป็นอันเลิกกันเมื่อล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือทวงถามนั้น แต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมจำเลยมีหน้าที่คืนเงิน 1,200,000 บาท ที่รับไว้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 391 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 

โจทก์ชำระเงินดาวน์ 300,000 บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของเงินจำนวน 1,200,000 บาท ให้แก่จำเลยในวันทำสัญญา โดยมิใช่เป็นการให้ไว้เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จึงต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่โจทก์ชำระล่วงหน้า มิใช่มัดจำที่จำเลยจะริบได้ เมื่อจำเลยมีหนังสือทวงถามให้โจทก์ชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือแล้วโจทก์เพิกเฉย ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่  ขอเรียนว่า โจทก์ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204 วรรคสอง จำเลยมีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากโจทก์ เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การที่โจทก์ผิดนัดได้ตามมาตรา 215 การที่จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ต้องคืนเงินล่วงหน้า 1,200,000 บาท ให้แก่โจทก์จนครบจำนวน เนื่องจากจำเลยได้รับความเสียหาย เพราะเหตุที่โจทก์ผิดนัดและต้องรับภาระดอกเบี้ยที่กู้ยืมเงินจากธนาคารมาลงทุนปลูกสร้างอาคารพอแปลได้ว่าจำเลยเรียกเอาเงิน 1,200,000 บาท นั้นเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การที่โจทก์ผิดนัดไม่ชำระหนี้ 

 

การที่โจทก์ไม่ชำระเงิน 2,000,000 บาทให้แก่จำเลย เป็นเหตุให้จำเลยต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารสำหรับจำนวนเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี แต่ค่าเสียหายดังกล่าวเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 222 วรรคสอง เมื่อจำเลยไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบ โจทก์จึงมิได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นถึงความเสียหายเช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว จำเลยจะเรียกร้องให้โจทก์รับผิดไม่ได้ อย่างไรก็ดีการที่โจทก์ผิดนัดไม่ชำระหนี้แก่จำเลยย่อมทำให้จำเลยได้รับความเสียหายดังนั้น แม้จำเลยจะนำสืบถึงค่าเสียหายไม่ได้ ศาลก็มีอำนาจคิดคำนวณให้ได้ตามพฤติการณ์แห่งคดีโดยเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดตามมาตรา 224 วรรคหนึ่ง ประกอบกับความสุจริตในการดำเนินคดี 

 

  

 

ประเด็นที่ 2 ปล่อยเวลาล่วงมา คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม ต้องคืนเงินมัดจำด้วย 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2574/2536 

 

การที่โจทก์จำเลยทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยกำหนดวันที่จำเลยผู้จะขายจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ผู้จะซื้อไว้ แต่เมื่อถึงกำหนดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทวงถามให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำเลยก็รับเงินค่าที่ดินจากโจทก์เพิ่มขึ้นอีก โจทก์จำเลยปล่อยล่วงเวลามานานเช่นนี้แสดงว่าคู่กรณีไม่ถือเอาเวลาตามที่กำหนดไว้เป็นสาระสำคัญ เมื่อจำเลยมีหนังสือบอกกล่าวให้โจทก์ไปรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและชำระราคาที่ดินที่ค้าง โดยกำหนดเวลาตามสมควรแล้วโจทก์ไม่ไปตามนัด โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา และสัญญาเป็นอันเลิกกันตามที่จำเลยบอกกล่าว ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่  ขอเรียนว่า คู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยโจทก์ต้องคืนที่ดินให้แก่จำเลย และจำเลยมีสิทธิริบเงินมัดจำแต่ต้องคืนค่าที่ดินที่ได้รับล่วงหน้าให้แก่โจทก์ 

 

  

 

ประเด็นที่ 3 ตกลงกันให้ริบเงินได้ ฉะนั้นเมื่อผิดสัญญาจึงริบเงินที่ชำระไว้ได้ทั้งหมด ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเบี้ยปรับ ศาลมีอำนาจลดลงได้ ตามจำนวนที่พอสมควร 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9514/2544 

 

แม้โจทก์จะได้วางเงินจำนวน 55,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพร้อมที่ดินก็ตาม แต่เงินจำนวนดังกล่าวนี้ก็มิได้หมายความว่าจะเป็นเงินมัดจำไปเสียทั้งหมด ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของคู่กรณีเป็นสำคัญ เมื่อเจตนาของโจทก์และจำเลยปรากฏชัดแจ้งอยู่ในสัญญาแล้วว่าให้ถือเป็นเงินดาวน์ จึงต้องถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ดินพร้อมทาวน์เฮ้าส์ ส่วนเงินดาวน์ที่โจทก์ผ่อนชำระไปแล้วอีก 10 งวดจำนวน 87,000 บาท นั้น ยิ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เงินมัดจำ เพราะเป็นเงินที่ผ่อนชำระกันหลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพร้อมที่ดินแล้ว ดังนั้น เมื่อโจทก์ผิดสัญญาจำเลยจะริบเงินเหล่านี้โดยอ้างว่าเป็นเงินมัดจำที่อาจริบตามกฎหมายไม่ได้ 

 

สัญญาจะซื้อจะขายข้อ 9 ระบุว่าหากโจทก์ซึ่งเป็นผู้จะซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินตามที่ระบุในสัญญา ให้ถือว่าโจทก์ผิดสัญญาและยินยอมให้จำเลยริบเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งหมด กับให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันยกเลิกกันทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว ดังนั้น เมื่อโจทก์ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ผลคือสัญญาเลิกกัน เงินที่โจทก์ส่งมอบแก่จำเลยดังกล่าวเพื่อชำระหนี้บางส่วนย่อมกลับเป็นเงินอันจะต้องใช้คืนเพื่อให้คู่สัญญากลับสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 แม้เมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันให้ริบโดยไม่ต้องใช้คืนเพื่อกลับสู่ฐานะเดิมข้อตกลงให้ริบดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นจำนวนเงินตามมาตรา 379 และเบี้ยปรับนี้ถ้าสูงเกินส่วน ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่  ขอเรียนว่า ศาลก็มีอำนาจที่จะลดลงให้เหลือเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ ส่วนที่ตกลงกันไว้ในตอนท้ายของสัญญาข้อ 9 อีกว่า หากโจทก์ผู้จะซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินตามสัญญาอีกยอมชำระค่าปรับให้แก่จำเลยผู้จะขายต่างหากเป็นเงินครั้งละ 10,000บาท ก็เป็นเบี้ยปรับเช่นกัน แต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาให้เรียกได้อีกนั้นเป็นการซ้ำซ้อน จึงไม่กำหนดเบี้ยปรับให้แก่จำเลยอีก 

 

  

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6759/2544 

 

โจทก์และจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกันในปี 2536 แต่จำเลยเพิ่งได้รับใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินเมื่อปี 2538 ดังนั้น ขณะจำเลยจัดสรรที่ดินในโครงการออกเสนอขายต่อโจทก์และบุคคลทั่วไป จำเลยยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ 10 ประกอบข้อ 35 แต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นเรื่องของรัฐที่จะเข้าไปควบคุมให้จำเลยหรือผู้จะจัดสรรที่ดินได้ดำเนินการด้านสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อความสะดวกสบายของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเท่านั้น ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการที่โจทก์และจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท และตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทก็ไม่ปรากฏว่ามีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งใดๆ ตามกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันจะทำให้เป็นโมฆะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ทั้งจำเลยมิได้กระทำการใดอันเป็นกลฉ้อฉลทำให้โจทก์ต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกับจำเลย การที่จำเลยยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดินในขณะที่โจทก์และจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกันนั้น แม้จำเลยมิได้แจ้งให้โจทก์ทราบก็ไม่ถึงกับให้รับฟังว่าเป็นกลฉ้อฉลของจำเลยอันจะทำให้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 159 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

 

แม้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกำหนดให้โจทก์ชำระเงินเป็นงวด งวดละเดือนรวม 20 งวด และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันที่จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ก็ตาม แต่พฤติการณ์ที่โจทก์และจำเลยปฏิบัติต่อกันเป็นลักษณะผ่อนผันให้แก่กันเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติต่อกันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทนั้น มิได้เป็นสาระสำคัญที่จะให้ถือว่าอีกฝ่ายผิดสัญญาทันทีตามกำหนดไว้แต่อย่างใด แต่การที่โจทก์ชำระเงินค่างวดที่ 16 ให้แก่จำเลยแล้วไม่ชำระเงินค่างวดต่อไปให้แก่จำเลยให้ครบ 20 งวดอีกจนกระทั่งจำเลยมีหนังสือเตือนให้โจทก์ชำระเงินที่เหลือภายใน 7 วันนับแต่วันรับหนังสือ โจทก์ไม่ปฏิบัติตาม ย่อมถือได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่  ขอเรียนว่า จำเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทและริบเงินที่โจทก์ชำระให้แก่จำเลยไว้แล้วตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทได้โดยชอบ 

 

  

 

ประเด็นที่ 4 ผ่อนค่างวดหมดแล้ว บ้านยังไม่สร้างเสร็จสักที หรือยังไม่เริ่มก่อสร้าง ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาได้ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 699/2548 

 

แม้สัญญาจะซื้อจะขายจะไม่มีข้อตกลงว่าจำเลยจะสร้างบ้านให้แล้วเสร็จเมื่อใดก็ตาม แต่เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทน และโจทก์ได้ชำระเงินค่างวดให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยย่อมมีหน้าที่ปลูกสร้างบ้านและส่งมอบให้โจทก์ตามสัญญา ทั้งไม่ใช่ว่าจำเลยจะสร้างบ้านให้เสร็จเมื่อใดก็ได้แล้วแต่ความพอใจของจำเลย คดีนี้โจทก์ชำระเงินเฉพาะค่างวดให้จำเลยไปแล้ว 630,000 บาท โดยงวดหลังสุดชำระเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 แต่นับจากวันทำสัญญาคือวันที่ 15 มิถุนายน 2539 เป็นต้นมา กระทั่งโจทก์บอกเลิกสัญญา และจนถึงปัจจุบันจำเลยก็ยังไม่ได้ลงมือก่อสร้างบ้านให้โจทก์ โดยจำเลยไม่ได้ชี้แจงหรือโต้แย้งใดๆ ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่  ขอเรียนว่า พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวถือว่าจำเลยผิดสัญญาและจำเลยไม่มีเจตนาชำระหนี้ให้โจทก์ จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้โจทก์บอกกล่าวกำหนดเวลาให้จำเลยดำเนินการอีก ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยชอบ 

 

  

 

ประเด็นที่ 5 กู้ธนาคารแล้วไม่อนุมัติ คู่สัญญาต้องคืนสู่ฐานะเดิม ผู้ขายต้องคืนเงินให้ผู้ซื้อ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4380/2540 

 

สัญญาจะซื้อขายมีข้อความว่า ส่วนเงินที่เหลืออีก 1,850,000 บาท จะจ่ายในเมื่อทางธนาคารอนุมัติให้ ไม่ได้กำหนดให้เห็นต่อไปว่าหากธนาคารไม่อนุมัติให้จะมีผลเป็นอย่างไร การที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลว่ามีข้อตกลงด้วยวาจาว่า หากธนาคารอนุมัติเงินกู้แก่โจทก์ไม่ครบ 1,850,000 บาท ให้ถือว่าสัญญาจะซื้อขายเลิกกัน ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่  ขอเรียนว่า โจทก์ย่อมมีสิทธินำสืบได้ เพราะเป็นการนำสืบอธิบายข้อความในเอกสารไม่ใช่เป็นการนำสืบเพิ่มเติมตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) 

 

โจทก์ประกอบอาชีพเสริมสวย ไม่มีร้านเป็นของตนเอง เหตุที่ต้องการซื้อตึกแถวจากจำเลยก็เพราะร้านเสริมสวยที่ทำอยู่จะหมดสัญญาเช่า เงิน 150,000 บาท ที่วางมัดจำให้จำเลยไว้ก็เป็นเงินที่ยืมมาจากมารดา ในขณะทำสัญญาโจทก์ยังไม่ได้ติดต่อกับธนาคารยังไม่แน่ว่าธนาคารจะให้กู้หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด โดยปกติการทำสัญญาจะซื้อขายผู้ซื้อจะเอาเงินมาจากที่ใดเป็นเรื่องของผู้ซื้อเอง ไม่จำเป็นต้องระบุไว้ในสัญญา แต่สัญญาจะซื้อขายฉบับพิพาทนี้เขียนไว้ว่าเงินที่เหลืออีก 1,850,000 บาท จะจ่ายในเมื่อธนาคารอนุมัติให้แสดงว่าได้มีการพูดถึงเรื่องเงินที่จะนำมาจ่ายครั้งต่อไปกันไว้แล้วว่าหากธนาคารไม่อนุมัติให้กู้เงินจำนวนดังกล่าวแล้วสัญญาจะซื้อขายเป็นอันเลิกกัน ต่อมาธนาคารอนุมัติให้โจทก์กู้เงินได้เพียง 1,000,000 บาท ไม่ถึงจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาโดยมิใช่เป็นเพราะความผิดของฝ่ายใด สัญญาจะซื้อขายจึงเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม จำเลยต้องคืนมัดจำที่ริบไว้ให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจะริบเสียมิได้ 

 

  

 

ประเด็นที่ 6 ตกลงกันไว้ ในกรณีผู้ซื้อผิดนัด ฝ่ายผู้ขายสามารถยึดเงินมัดจำทั้งหมด มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ เพื่อความเป็นธรรม ศาลมีอำนาจลดลงได้ตามสมควร 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3301/2547 

 

โจทก์ชำระเงินจำนวน 30,000 บาท ให้แก่จำเลยในวันจอง และจำนวน 120,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน ดังนั้น เงินจำนวน 150,000 บาท จึงเป็นทรัพย์สินที่โจทก์ได้ให้แก่จำเลยแล้วในวันทำสัญญา เพื่อให้จำเลยยึดไว้เป็นการชำระหนี้บางส่วนและเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญาจึงถือเป็นมัดจำ ส่วนหลังจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว โจทก์ยังผ่อนชำระให้แก่จำเลยรวม 12 งวด เป็นเงิน 840,000 บาท ย่อมไม่อาจถือเป็นมัดจำ แต่เป็นเพียงการชำระราคาบ้านและที่ดินบางส่วน ดังนั้น เมื่อโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาและจำเลยบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์แล้ว สัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวจึงเป็นอันเลิกกัน ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่  ขอเรียนว่า จำเลยจึงมีสิทธิริบมัดจำจำนวน 150,000 บาท ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 378 (2) และเมื่อสัญญาจะซื้อจะขายเลิกกัน เงินที่โจทก์ชำระค่าบ้านและค่าที่ดินบางส่วนดังกล่าวต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 การที่โจทก์และจำเลยตกลงกันว่า ถ้าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา เมื่อจำเลยบอกเลิกสัญญาแล้วให้เงินที่โจทก์ชำระมาแล้วทั้งหมดตกเป็นของจำเลยได้นั้น ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นจำนวนเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 379 และถ้าเบี้ยปรับสูงเกินสมควร ศาลก็มีอำนาจลดลงให้เหลือเป็นจำนวนพอสมควรได้ 

 

  

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชน์ ที่เกี่ยวข้อง 

 

หมวด 3 มัดจำและเบี้ยปรับ 

 

มาตรา 377 เมื่อเข้าทำสัญญา ถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำท่านให้ ถือว่าการที่ให้มัดจำนั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกัน ขึ้นแล้ว อนึ่ง มัดจำนี้ย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย 

 

 

 

มาตรา 378 มัดจำนั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นท่านให้เป็น ไปดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

 

(1) ให้ส่งคืน หรือจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนในเมื่อชำระหนี้ 

 

(2) ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรือถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น 

 

(3) ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ 

 

 

 

มาตรา 379 ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่ง เป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ดี หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร ก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบเบี้ยปรับ ถ้าการชำระหนี้อันจะพึงทำนั้น ได้แก่งดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากทำการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้ริบเบี้ยปรับเมื่อนั้น 

 

 

 

มาตรา 391 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่ 

 

ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้ 

 

ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น 

 

การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ 

 

 

 

มาตรา 457 ค่าฤชาธรรมเนียมทำสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ซื้อผู้ขายพึงออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่าย 

 

  

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทีมทนายความเชียงใหม่ และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่

สัญญาที่ผู้ขายหรือผู้จัดสรร ร่างได้เพื่อประโยชน์ของตน กรณีมีคดีไปสู่ศาล จึงต้องตรวจสอบความเป็นธรรมด้วย 

 

Dr.K INTER LAW chiang mai legal and business practice to legal help for chiang mai EXPATS Free consult T. 081-951 1100  

#ทนายเชียงใหม่อาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #รายชื่อทนายความเชียงใหม่ #สำนักทนายความเชียงใหม่ #ทนายเก่งๆเชียงใหม่ #สภาทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่ #กฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายฝึกงานเชียงใหม่ #ฝึกงานทนายเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่  #ทนายเก่งเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่pantip #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายความเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #สํานักงานกฎหมาย เชียงใหม่  #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายสองพี่น้อง #ทนายฝาง #ทนายอาสาเก่งๆ #ทนายสันป่าตอง #ทนายสันทราย #ทนายแม่ริม #ทนายสันกำแพง #ทนายสารภี #ทนายความเชียงใหม่คดีหย่า

 

 

Post By ADMIN ดร.เกียรติศักดิ์ ทนายวิถีพุทธ เนติบัณฑิตย์ไทย และทีมทนายความเชียงใหม่ ทนายเชียงใหม่ทนายความเชียงใหม่เชียงใหม่สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ทนายประชาชนสำนักงานทนายความเชียงใหม่สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ปรึกษาทนายเชียงใหม่ทนายอาสาเชียงใหม่ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรีทนายเชียงใหม่เก่งสภาทนายเชียงใหม่ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ทนายเชียงใหม่ฟรีทนายที่ดินเชียงใหม่ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่กฎหมายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่สภาทนายเชียงใหม่ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายเก่งเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่เก่งทนายเชียงใหม่pantip, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ทนายสองพี่น้องทนายฝางทนายเชียงใหม่เก่งทนายอาสาเชียงใหม่ฟรีสํานักงานกฎหมาย เชียงใหม่ทนายครอบครัวเชียงใหม่ทนายอาสาเก่งๆทนายสันป่าตอง, ทนายสันทราย, ทนายแม่ริม, ทนายสันกำแพง, ทนายสารภีทนายความเชียงใหม่คดีหย่า

=======================================

ทนายเชียงใหม่ ปรึกษาฟรี โทร 081-951 1100 โทรมาครับ 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่,บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด,บริษัทจำกัด,บริษัท(มหาชน)จำกัด,องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัททุกอย่างให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัทขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

จดทะเบียนเลิกบริษัท/ชำระบัญชีขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit),ต่อใบอนุญาตครบปีเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่

ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)รับฟ้อง ต่อสู้คดี ยื่นคำให้การคดี เช่น คดีเงินกู้ คดีบัตรเครดิตทุกธนาคาร คดีสินเชื่อธนาคาร คดีร้องขอ เป็นคนสาบสูญ คดีทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่,# ทนายความเชียงใหม่.

คดีผิดสัญญา คดีเช็คเด้ง คดีซื้อขาย คดีเช่า คดีก่อสร้างปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

คดีรถชน คดีรถน้ำท่วม บริษัทประกันไม่รับผิดชอบ คดีละเมิด คดีซื้อรถ คดีไฟแนนซ์ยึดรถ คดีค้ำประกันปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

คดีจำนอง คดีขายฝากปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

ทนายความเชียงใหม่.

คดีแพ่ง ,#ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

คดีอาญา ,#ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก, #ปรึกษาฟรี ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก #ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่า,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัวปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกบุตรคืนปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์ ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจาก,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ชู้,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอให้ศาลมีว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องให้คู่หย่า ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

บันทึกท้ายทะเบียนหย่าปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้น,เรียกสินสอดคืนปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร พร้อมบริการท่านในงานคดีต่าง ๆ ทุกด้าน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ให้คำปรึกษากฎหมายกับทนายความ ภูเก็ต

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100และคดีความ รับทำนิติกรรมสัญญา รับจดทะเบียนการค้ายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก ,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ

, Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่า ,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเรียกบุตรคืน,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจาก

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ชู้

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้ศาลมีว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องให้คู่หย่า ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่บันทึกท้ายทะเบียนหย่า,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้น,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่เรียกสินสอดคืน,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีมรดก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีที่ดิน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่บัตรเครดิต

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่เช่าซื้อรถยนต์

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่รับฟ้อง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ต่อสู้คดี

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำให้การคดี

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเงินกู้

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีผิดสัญญา

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเช็คเด้ง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีซื้อขาย

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเช่า

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีก่อสร้าง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีรถชน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีค้ำประกัน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีจำนอง #ทนายที่ดินเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีขายฝาก #ทนายที่ดินเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่จัดการมรดก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่แบ่งแยกมรดก

http://www.icothai.com/

http://xn--72cf2bi6bdb7ewc6a5isb5d.com/

http://xn--42cgi4ck3ccdd1c8b8dd8b7k2b5e.net/

http://xn--2500-zeor4gqa8ehb3ixdzb7k2b5e.com/

https://www.instagram.com/dr.kiettisak_team/

https://www.facebook.com/kiettisak.phantawong/

https://www.facebook.com/kiettisak111/

https://www.facebook.com/lumpoon11/

https://www.facebook.com/chiangmailawyer01/

http://xn--b3ca1bicj2cj1jqaf.com/

https://www.facebook.com/lamphunlawyer1

https://www.facebook.com/lampang11/

http://xn--12cce9ebk7db0a1kd8e2n.com/

http://xn--42ci7bi9bzf4b9dzb.com/

https://www.facebook.com/lumpoom001/

 https://www.facebook.com/chiangmailawyer1

==============

 

 

 

 

 

 

 

 

#ทนายเชียงใหม่อาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #รายชื่อทนายความเชียงใหม่ #สำนักทนายความเชียงใหม่ #ทนายเก่งๆเชียงใหม่ #สภาทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่ #กฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายฝึกงานเชียงใหม่ #ฝึกงานทนายเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่  #ทนายเก่งเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่pantip #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายความเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #สํานักงานกฎหมาย เชียงใหม่  #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายสองพี่น้อง #ทนายฝาง #ทนายอาสาเก่งๆ #ทนายสันป่าตอง #ทนายสันทราย #ทนายแม่ริม #ทนายสันกำแพง #ทนายสารภี #ทนายความเชียงใหม่คดีหย่า

Post By ADMIN ดร.เกียรติศักดิ์ ทนายวิถีพุทธ เนติบัณฑิตย์ไทย และทีมทนายความเชียงใหม่ ทนายเชียงใหม่ทนายความเชียงใหม่เชียงใหม่สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ทนายประชาชนสำนักงานทนายความเชียงใหม่สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ปรึกษาทนายเชียงใหม่ทนายอาสาเชียงใหม่ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรีทนายเชียงใหม่เก่งสภาทนายเชียงใหม่ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ทนายเชียงใหม่ฟรีทนายที่ดินเชียงใหม่ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่กฎหมายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่สภาทนายเชียงใหม่ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายเก่งเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่เก่งทนายเชียงใหม่pantip, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ทนายสองพี่น้องทนายฝางทนายเชียงใหม่เก่งทนายอาสาเชียงใหม่ฟรีสํานักงานกฎหมาย เชียงใหม่ทนายครอบครัวเชียงใหม่ทนายอาสาเก่งๆทนายสันป่าตอง, ทนายสันทราย, ทนายแม่ริม, ทนายสันกำแพง, ทนายสารภีทนายความเชียงใหม่คดีหย่า

 

 

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×